top of page

Konstytucja zastępu wędrowniczego „Sherman”

 

 §1. Ustalenia ogólne

 1. Zastęp przyjmuje nazwę „Sherman”.

 2. Zastęp  działa w 7 DH „DRAGON” im. 1. Dywizji Pancernej.

 3. Zastęp  jest zastępem wędrowniczym.

 

§2. Obrzędowość zastępu

 1. Zastęp może posiadać własną obrzędowość, lecz obrzędowość drużyny jest nadrzędna.

 2. Naramiennik wędrowniczy przyznawany jest na uroczystej zbiórce.

 

§3. Struktura zastępu

 1. Zastępowy zostaje wybrany poprzez głosowanie.

 2. Zastępowy pełni swoją funkcję do momentu rezygnacji.

 3. Zastępowy może zostać odwołany tylko za zgodą wszystkich członków zastępu.

 4. Podzastępowy zostaje wybrany przez zastępowego na czas nieokreślony, jednak nie dłuższy niż okres trwania kadencji zastępowego. Kandydat musi zaakceptować nominację.

 

§4. Rada Zastępu

 1. Zostaje utworzona Rada Zastępu, w której skład wchodzi: zastępowy, podzastępowy oraz jedna osoba wybrana przez zastęp w wyniku głosowania zwana "Ten Trzeci".

 2. Do kompetencji Rady Zastępu należy:

 • Opiniuje plan działania zastępu

 • Ustala, kto sprząta Hades

 • Opiniuje wyjazd danego członka zastępu na rajd, jednakże ostateczną decyzję podejmuje drużynowy

 • Wnioskuje o nagrodę bądź karę dla członka zastępu

 

§5. Majątek zastępu

 1. Majątek zastępu tworzy się poprzez opłacanie składki kwartalnej w wysokości 10 zł.

 2. Majątek zastępu służy do jego działalności.

 3. Nieopłacenie składki kwartalnej skutkuje zawieszeniem w prawach członka zastępu.

 

§6. Obecność na zbiórkach

 1. Zbiórki zastępu odbywają się co najmniej raz w miesiącu w ustalonym wcześniej terminie.

 2. Na każdej zbiórce sprawdzana będzie obecność. W przypadku, gdy obecność danego członka pod koniec roku harcerskiego będzie na poziomie niższym niż 50%, osoba zostaje wykreślona z listy zastępu.

 3. Narada zastępu może zostać zwołana przez zastępowego lub podzastępowego, co najmniej dwa tygodnie przed jej określonym terminem.

 4. Obecność na naradzie jest obowiązkowa. Frekwencja na naradach liczona jest oddzielnie.

 5. Próba może zostać anulowana w przypadku, gdy frekwencja wyniesie mniej niż 50%.


§7. System kar i nagród

 1. Przewiduje się następujące kary.

 • Upomnienie słowne indywidualne – występuje, gdy członek zastępu nie wypełnił powierzonego mu zadania bądź w jakikolwiek sposób zaszkodził zastępowi.

 • Nagana w rozkazie- występuje, gdy członek zastępu nie zważając na poprzednie upomnienia nadal działa na niekorzyść swoją a także zastępu.

 • Zawieszenie w Prawach Członka zastępu na okres ustalony przez Radę Zastępu- występuje wtedy, gdy członek nie wykazuje żadnego zainteresowania dalszą działalnością w zastępu, postępuje wbrew zasadom ustalonym w Konstytucji Zastępu, nadal nie reaguje na upomnienia.

 • Skreślenie z listy członków zastępu- występuje wtedy, gdy członek z pełną świadomością szkodzi zastępowi lub drużynie oraz w przypadkach wyżej wymienionych.Nagrody mają za zadanie wyróżnić członka zastępu oraz zmobilizować do dalszej owocnej pracy. Przewiduje się następujące nagrody

 • Pochwała ustna - za dobrze wykonanie powierzonego zadania, godne reprezentowanie zastępu na tle innych środowisk.

 • Wyróżnienie w rozkazie - za postawę godną naśladowania, wprowadzenie w zastępie nowe pomysły oraz wyróżnienie się w zastępie szczególna aktywnością i pomysłowością.

 • Decyzje o nagrodzie podejmuje zastępowy na wniosek członka Rady Zastępu.

 

 §8. Postanowienia końcowe

 1. Konstytucja wchodzi w życie z dniem zapoznania i zaakceptowania przez członków zastępu.

 2. Konstytucja traci ważność w momencie rozwiązania zastępu.

 3. Konstytucja Zastępu jest najważniejszym dokumentem po Konstytucji Drużyny.

 4. Poprawki lub zmiany będą wprowadzane tylko za zgodą przynajmniej 2/3 składu zastępu na Naradzie Zastępu.

bottom of page