top of page

Konstytucja 7 Drużyny Harcerskiej ``Dragon`` im. 1 Dywizji Pancernej

W trosce o byt naszej Drużyny my, jej członkowie, zarówno kroczący od dawna po harcerskich drogach, jak i rozpoczynających swą harcerską przygodę, nawiązując do najlepszych tradycji Związku Harcerstwa Polskiego, ustanawiamy Konstytucję 7 Drużyny Harcerskiej ``Dragon`` im. 1 Dywizji Pancernej, jako najwyższe Prawo Drużyny.

 

§1. Ustalenia ogólne

 1. 7 DH ``Dragon`` należy do Związku Harcerstwa Polskiego.

 2. 7 DH ``Dragon`` działa w Hufcu Międzychód im. Bohaterskich Harcerzy Międzychodzkich lat 1939-1945.

 3. 7 DH ``Dragon`` jest drużyną wielopoziomową i koedukacyjną.

 4. Drużyna pracuje systemem zastępowym.

 5. Drużyna przyjmuje członków poprzez dobrowolne wyrażenie zgody kandydata.

 6. Drużyna posiada własne logo /zał. nr 1/, kronikę oraz obrzędy.

 

§2. Cele i zadania

 1. Głównym celem działania naszej drużyny jest propagowanie zasad zgodnych z zasadami harcerskich ideałów.

 2. Drużyna umożliwia rozwój intelektualny, fizyczny pozwala na samorealizację na tle swojego środowiska oraz poza nim umiejętności te zdobywane są na zbiórkach, rajdach, biwakach, zimowiskach i obozach.

 

§3. Władza w drużynie

Rada drużyny

 • Jest najwyższą władzą drużyny.

 • Podejmuje wszystkie decyzje dotyczące drużyny.

 • Jest jedynym organem upoważnionym do wprowadzenia poprawek i zmian do Konstytucji Drużyny.

 • Decyduje o dopuszczeniu do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego.

 • Podejmuje decyzje o mianowaniu bądź odwołaniu z funkcji w drużynie.

 • Ma prawo odwołać z funkcji w drużynie w przypadku, gdy jego działalność szkodzi drużynie.

 • Decyduje o otwarciu i zamknięciu prób harcerskich.

 • Zatwierdza plan pracy zastępu.

 • Decyzje rady drużyny podejmowane są na zasadzie dyskusji lub głosowania w sytuacji jednakowej liczby głosów za i przeciw decyzje podejmuje drużynowy, co nie podlega żadnej polemice.

 • Wszyscy członkowie Rady Drużyny mają obowiązek i prawo uczestniczyć w każdej zbiórce Rady Drużyny. W razie nieobecności muszą podporządkować się podjętym na zbiórce decyzjom.

 • Spotkania Rady Drużyny odbywają się regularnie (co miesiąc).

W skład Rady Drużyny wchodzą

 • drużynowy

 • przyboczny

 • zastępowy

 • kwatermistrz

 • skarbnik

Drużynowy

 • Reprezentuje drużynę w swoim środowisku i poza nim.

 • Kieruje całokształtem działalności drużyny.

 • Sprawuje najwyższą władzę w drużynie.

 • Ma obowiązek opieki nad swoja drużyną.

 • Dba o prawidłowe działanie drużyny zgodne ze Statutem ZHP i metodyką harcerską.

 • Organizuje spotkania Rady Drużyny.

 • Realizuje postanowienia Rady Drużyny.

 • Ma obowiązek powiadomić Radę Drużyny o podjętych przez siebie i innych członków decyzjach.

Przyboczny

 • Zastępuje drużynowego w trakcie jego nieobecności.

 • Wspomaga oraz godnie reprezentuje swoja drużynę.

 • Współpracuje z drużynowym.

Zastępowy

 • Zastępowy odpowiedzialny jest z funkcjonowanie zastępu.

 • Zastępowy reprezentuje zastęp na Radzie Drużyny oraz na zewnątrz.

Kronikarz - ma obowiązek dbać o kronikę i na bieżąco ją uzupełniać.

Skarbnik - jest odpowiedzialny za zbieranie składek i prowadzenie księgowości.

Kwatermistrz - jest odpowiedzialny za cały sprzed drużyny, wydanie sprzętu i jego zwrot oraz konserwację i naprawy.

 

§4 Zdobywanie stopni i sprawności

 1. Stopnie i sprawności w drużynie zdobywa się w oparciu o regulamin i instrukcje ZHP.

 2. Zdobywanie stopni i sprawności nadzoruje Rada Drużyny, która na wniosek opiekuna rozpatruje otwarcie i zamknięcie próby. Stopnie przyznaje drużynowy

 3. Warunkiem rozpoczęcia próby na stopień lub pagon wędrowniczy jest:

 • Ułożenie pod nadzorem opiekuna karty próby.

 • Zatwierdzenie próby przez drużynowego a jeśli chodzi o pagon wędrowniczy zastępowego.

 • Otwarcie próby rozkazem drużynowego.

 • Warunkiem zamknięcia próby jest zrealizowanie zadań zawartych w karcie próby a w przypadku pagonu wędrowniczego zmieszczenie się w czasie 6 miesięcy od otwarcia próby.

 • Potwierdzenie zdobytego stopnia jest jego przyznanie rozkazem drużynowego.

 

§5 Członkostwo

 1. Członkiem naszej drużyny może zostać każdy, kto wyraża taką chęć oraz spełnia wymogi zapisane w Statusie ZHP.

 2. Członek drużyny rezygnuje z członkostwa w drużynie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.

 

§6 Obowiązki członka drużyny

 1. Obowiązkiem członka drużyny jest przestrzeganie Prawa Harcerskiego, Statutu ZHP oraz Konstytucji Drużyny.

 2. Członek drużyny ma obowiązek godnie reprezentować zarówno swoim wyglądem jak i posiadaną wiedzą drużynę, być punktualny, zdyscyplinowany oraz sumiennie wypełniać powierzone mu zadania.

 3. Każdy członek drużyny ma obowiązek pracy nad sobą, pogłębiania wiedzy oraz mobilizowani zarówno siebie jak i innych do dalszego kroczenia ścieżką Harcerskich Ideałów.

 4. Członek drużyny ma obowiązek uczestnictwa w działaniach harcerskich w regulaminowym umundurowaniu, które z godnością powinien nosić.

 5. Członek drużyny ma obowiązek opłacać składki oraz troszczyć się o wspólne dobro drużyny.

 6. Obowiązek opłacania składek członkowskich zostaje anulowany w momencie złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa w drużynie.

 

§7 Prawa członka drużyny

 1. Członek drużyny ma prawo uczestniczyć w życiu drużyny.

 2. Reprezentować ją na forum ZHP i na zewnątrz organizacji.

 3. Nosić barwy drużyny.

 4. Zgłaszać propozycje poprawek do Konstytucji.

 5. Korzystać ze sprzętu drużyny.

 6. Odwołać się do Rady Drużyny w sytuacjach spornych ze swoim przełożonym.

 7. Każdy członek drużyny ma prawo wyrazić swoją opinie na dany temat.

 

§8 Symbolika

 1. Barwami drużyny są kolory czarny i pomarańczowy.

 2. Chusta drużyny ma kolor czarny z obszyciem pomarańczowym.

 3. Nakryciem głowy jest czarny beret, noszony z lilijką nad lewym okiem, pochylony w prawą stronę.

 4. Umundurowanie dopełniają czarne spodnie, polary oraz getry w kolorze czarnym.

 5. Drużyna posiada strój polowy, na który składają się kurtka woodland i czarne spodnie

 6. Drużyna posiada również koszulki ze swoim logo i nazwą drużyny.

 

§9 Kary

Przewiduje się następujące kary

 • Upomnienie słowne indywidualne – występuje, gdy członek drużyny nie wypełnił powierzonego mu zadania bądź w jakikolwiek sposób zaszkodził drużynie.

 • Nagana w rozkazie- występuje, gdy członek drużyny nie zważając na poprzednie upomnienia nadal działa na niekorzyść swoją a także drużyny.

 • Zawieszenie w Prawach Członka drużyny na okres ustalony przez Członków Drużyny- występuje wtedy, gdy członek nie wykazuje żadnego zainteresowania dalszą działalnością w drużynie, postępuje wbrew zasadom ustalonym w Kodeksie Drużyny, nadal nie reaguje na upomnienia.

 • Skreślenie z listy członków ZHP- występuje wtedy, gdy członek z pełną świadomością szkodzi drużynie oraz w przypadkach wyżej wymienionych.

 

§10 Nagrody

Nagrody mają za zadanie wyróżnić członka drużyny oraz zmobilizować do dalszej owocnej pracy. Przewiduje się następujące nagrody

 • Pochwała ustna - za dobrze wykonanie powierzonego zadania, godne reprezentowanie drużyny na tle innych środowisk.

 • Wyróżnienie w rozkazie - za postawę godną naśladowania, wprowadzenie w drużynie nowe pomysły oraz wyróżnienie się w drużynie szczególna aktywnością i pomysłowością.

 • Decyzje o nagrodzie podejmuje drużynowy na wniosek przybocznego, zastępowego.

 

§11 Udział w biwakach, rajdach, obozach oraz innych imprezach

Członek drużyny może uczestniczyć w imprezach wyżej wymienionych jeśli:

 • Regularnie opłaca składki

 • Nie był ukarany kara upomnienia lub nagany

 • Aktywnie uczestniczy w zbiorkach drużyny, zastępu

 • Uzyskał zgodę drużynowego

 • Otrzymał zgodę rodzica ( prawnego opiekuna)

 

§12 Majątek drużyny

 1. Majątek drużyny stanowi sprzęt oraz składki płacone przez ich członków.

 2. Majątek drużyny tworzy się przez opłacanie składek, darowizny, wkład własny a także wygrane nagrody na imprezach.

 3. Majątek drużyny służy do jej działalności, prawo do niego mają wszyscy członkowie drużyny za wiedzą drużynowego.

 

§13 Postanowienia końcowe

 1. Konstytucja wchodzi w życie z dniem zapoznania i zaakceptowania przez Członków Drużyny.

 2. Konstytucja traci ważność w momencie rozwiązania Drużyny.

 3. Konstytucja to jeden z najważniejszych dokumentów w Drużynie.

 4. Poprawki lub zmiany będą wprowadzane tylko za zgodą Rady Drużyny.

 

Konstytucja weszła w życie, po akceptacji wszystkich członków drużyny, w dniu 1 października 2007 r.

bottom of page